Witaj, luby čitarjo Biblije!

8.12.1965 zakónči so swjatočnje II. Watikanski koncil. Rozsudy a pokiwy koncila w žiwjenju křesćanow zašćěpić, je nadawk, kotryž je nadal wužadanje za kóždeho z nas. Wo jednym z nich čitamy w Dogmatiskej konstituciji wo Božim zjewjenju – Dei verbum takle:

„Swjata teologija wotpočuje na spisanym słowje Božim, zhromadnje ze Swjatej Tradiciju, kaž na zwostawacym zakładźe. W nim nabywa wěstu sylnosć a so stajnje womłodźa, hdyž wšitke w potajnstwje Chrystusowym wobzamknjene wěrnosće w swětle wěry přeslědźa. Swjate pisma wobsahuja słowo Bože a, dokelž inspirowane, su woprawdźe Bože słowo. Tohodla njech je zaběra z tutej swjatej knihu kaž duša swjateje teologije“ (§ 24).

Internetowa strona www.swjate-pismo.de chce wonu zaběru podpěrać za dušiny dobytk. Chcemy po swojich kmanosćach a móžnosćach znosyć, štož ma swój zakład w Swjatym Pismje. Hač su to wudate přełožki Biblije, jednotliwe nastawki, wobrazy bibliskich motiwow (ikonografija), literarne wobjednawanja, wosobinske dožiwjenja abo namjety za hinaše a lěpše přełožki – tež jenož jednotliwych słowow – a podobne, wšitko njech słuži k spomóženju! A kóždy smě so słowa jimać a přinošować, zo sej zdobywamy wěstosć we wěrje.

MN / DJD


Maći Boža, Róžeńčanska!

Tebi so wučěkamy a prosymy: Škitaj nas před mocami strukturow mamona, zo bychu naše wosady nam dale domizna křesćanskeho žiwjenja zwostali a wuproš nam móc Ducha Swjateho, zo bychmy so stajnje znowa za wěrnosć ewangelija za­horili a z wěrnosće Božeje lubosće jednali. Wuproš nam tež dobry duchowny dorost do měšnistwa a rjadnistwa. Hlej mile na swoje lubowane dźěći a posrědkuj naše próstwy a wołanja přez Twojeho Syna njebjeskemu Wótcej, zo by nam smilnosć wopokazał. Amen.

(3x: Strowju Će, Marija ... a potom: Chwała Wótcej ...)

Zbóžny kapłano Alojso, pomhaj nam dobyć z Chrystusom!

Zbóžny kapłano Alojso, čłowječa nuza njebě Ći cuza. Hlej na nas, kiž trjebamy Twoje zastupnistwo. Proš za nas w tutej nuzy. Wuproš nam wěrny pokoj wutroby, poddatosć do wole Božeje! 

Božo, Ty sy swojeho słužownika, zbóžneho kapłana Alojsa, přez mnohe zadźěwki a wužadanja wjedł a tak nam jeho za přikład zaměrneho křesćanskeho žiwjenja darił. Tebje, mudreho wodźićela we wšěch časach, ponižnje prosymy: Daruj nam na jeho zastupnu próstwu zmužitosć a sćerpliwosć, zo so dowobaramy wšěch přećiwnosćow našeho časa a něhdy do radosće wěčneho žiwjenja dóńdźemy. Přez Chrystusa, našeho Knjeza. Amen.

(Wótče naš ...; Strowju Će, Marija ... a potom: Chwała Wótcej ...)

z Noweny zbóžnemu kapłanej Alojsej